S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Anketa

Aké výhody máte na eshope najradšej?

Zľava na ďaľší nákup 37% 2 + 1 zadarmo 30% Doprava zadarmo 17% Okamžitá zľava 16%

Najpredávanejši

Naša cena 31,50 EUR
skladom
Naša cena 31,50 EUR
skladom
Naša cena 20,30 EUR
skladom

Ochrana osobných údajov
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú, akým spôsobom sú používané a chránené Vaše osobné údaje, ktoré poskytujete v súvislosti s používaním našej webovej stránky https://beaverprofessional.sk/ (ďalej ako "webová stránka") a nákupom tovaru u nás, pri Vašej interakcii s nami (napr. prostredníctvom Zákazníckej linky či emailu).

Prevádzkovateľom je spoločnosť Luxury constructions, s.r.o., so sídlom Černyševského 10, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 52 410 561, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 138054/B (ďalej ako "Prevádzkovateľ“).

Všetky Vaše osobné údaje budeme používať iba v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Tým, že nám poskytnete Vaše osobné údaje, súhlasíte so spracovaním a správou poskytnutých údajov na účely a za podmienok stanovených nižšie.

Všetky osobné údaje, ktoré od Vás získame, budú zhromaždené, uložené a použité v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej ako "Nariadenie") a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej ako "Zákon"). Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa považujú za splnenie informačnej povinnosti Prevádzkovateľa vo vzťahu k zákazníkom a návštevníkom webovej stránky ako dotknutým osobám v zmysle čl. 13 Nariadenia a § 19 Zákona.

 

Údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame

Osobné údaje sú informácie, ktoré Vás môžu identifikovať ako žijúceho jedinca, či už samy o sebe alebo v spojení s ďalšími informáciami.

Prevádzkovateľ môže zhromažďovať a spracúvať tieto Vaše osobné údaje:

 • Identifikačné údaje, tieto údaje zahŕňajú najmä: meno, priezvisko, užívateľské meno, titul, dátum narodenia, pohlavie
 • Kontaktné údaje, tieto údaje zahŕňajú najmä: korešpondenčnú/fakturačnú adresu, email, telefónne číslo
 • Platobné a transakčné údaje, tieto údaje zahŕňajú najmä: bankové a platobné údaje, históriu objednávok, platieb a pohľadávok
 • Technické údaje, tieto údaje zahŕňajú najmä: informácie o Vašich návštevách webovej stránky a o zdrojoch, z ktorých ste sa k nej pripojili
 • Profilové údaje, tieto údaje zahŕňajú najmä: Vaše heslo pre prístup do zákazníckeho účtu a históriu objednávok, informácie o Vašej účasti vo vernostnom programe, Vaše záujmy, preferencie, údaje týkajúce sa služieb a produktov, ktoré u nás hľadáte, spätnú väzbu, výsledky v súťažiach organizovaných Prevádzkovateľom, históriu Vašej interakcie v rámci Webovej stránky
 • Marketingové údaje, tieto údaje zahŕňajú najmä: Vaše preferencie vo vzťahu k marketingovým materiálom Prevádzkovateľa a preferovaný spôsob komunikácie
 • Záznamy telefonických hovorov (pri kontaktovaní SevenCosmetics prostredníctvom zákazníckej telefónnej linky).

Všeobecne platí, že zhromažďujeme a získavame osobné údaje priamo od Vás, ako výsledok Vašej interakcie s nami a v dôsledku Vášho zakúpenia tovaru alebo služieb od nás. Technické údaje môžu byť získavané Vašou návštevou webovej stránky spôsobom nižšie opísaným v sekcii "Technické údaje a údaje o návšteve webovej stránky" týchto zásad.

Beriete na vedomie, že odmietnutie poskytnutia osobných údajov v prípadoch, keď je ich poskytnutie nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy medzi nami, alebo v prípadoch, kedy sme povinní Vaše osobné údaje spracúvať na plnenie nami uloženej zákonnej povinnosti, môže mať za následok neuzavretie nášho zmluvného vzťahu.

 

Účely spracovania osobných údajov

Súhlas ste poskytli na marketingové účely, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:

-       Ponuka produktov a služieb. Ponuky na základe Vášho súhlasu môžeme poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo, prostredníctvom webovej klientskej zóny, písomnou formou alebo formou telefonického hovoru

-       Automatizované spracúvanie osobných údajov (profilovanie) s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku Vašim individuálnym potrebám

-       Prieskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami.

Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme Vám mohli posielať individuálne ponuky našich produktov a služieb a ponuky produktov a služieb našich obchodných partnerov. Bez takto poskytnutého súhlasu individuálne ponuky produktov a služieb nemôžeme poskytovať.

 

Účely a právne základy spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov

a)    bez súhlasu

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať v súlade s platnými právnymi predpismi aj bez Vášho súhlasu, a to ak:

 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (tzv. predzmluvné vzťahy)
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie právnych (zákonných) povinností, ktoré pre nás vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov
 • spracúvanie je nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov.

Plnenie zmluvy

Vaše identifikačné, kontaktné, transakčné a platobné údaje používame na uzavretie a plnenie zmluvy pri nákupe našich produktov a služieb, čo zahŕňa najmä: - vybavenie objednávky, spracovanie platby a dodanie tovaru, - komunikácia ohľadom stavu objednávky resp. stavu doručovania tovaru, - vrátenie tovaru resp. vrátenie platby v prípade odstúpenia od zmluvy, - vybavenie reklamácie v prípade uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru.

Plnenie zákonnej povinnosti

Vaše osobné údaje spracúvame v obmedzenom rozsahu aj za účelom plnenia účtovných, daňových a iných povinností podľa príslušných právnych predpisov, najmä zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

Oprávnené záujmy

Vaše osobné údaje spracúvame aj na základe nášho oprávneného záujmu, ktorým je:

- náš záujem informovať Vás o našich produktoch a službách a poskytovať Vám osobnú a relevantnú reklamu – t.j. aby sme Vám mohli ponúknuť služby a tovar, ktoré Vás môžu zaujímať;

- náš záujem zabezpečiť vzájomnú komunikáciu – t.j. aby sme mohli prijať a vybaviť Vašu otázku resp. požiadavku, keď ste nás kontaktovali na zákazníckej linke, prostredníctvom web chatu alebo prostredníctvom elektronickej alebo štandardnej pošty,

- náš záujem zlepšovať kvalitu našich produktov a služieb

- náš záujem na ochrane a uplatňovaní našich práv – t.j. aby sme zamedzili podvodným konaniam, v snahe predchádzať a zabrániť porušeniam našich zmluvných podmienok, na účely presadzovania prípadných pohľadávok a na zabezpečenie ochrany našich zákonných práv

 

b)    so súhlasom

V prípade spracúvania, ktoré nemožno podradiť pod účely uvedené vyššie, môžeme vykonávať spracúvanie na základe udeleného platného súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorý si od Vás vyžiadame.

Na tento druh spracúvania budete vždy upozornení a bude Vám umožnené vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s týmto spracúvaním. Udelenie súhlasu je vždy prejavom slobodnej a dobrovoľnej vôle a máte právo udelený súhlas kedykoľvek čiastočne alebo úplne odvolať s účinkami do budúcnosti. Bez príslušného súhlasu nebudeme dané spracúvanie vykonávať.

Luxury constructions, s.r.o. si vyžiada Váš súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov najmä v nasledujúcich prípadoch:

- pri registrácii k Vášmu zákazníckemu účtu

- pri spracúvaní Vašich citlivých osobných údajov

- pri registrácii k odberu nášho newsletteru

- tento zoznam môže byť aktualizovaný.

 

Odovzdanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas.

 •          sesterským spoločnostiam a spracovateľom na základe plnenia kúpnej zmluvy pre výkon interných procesov a postupov
 •          spoločnostiam vydávajúcim kreditné karty, poskytovateľom platobných služieb s cieľom spracovania platieb a bankám na základe vašej objednávky, plnenia kúpnej zmluvy
 •          prepravcom s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy
 •          ďalším poskytovateľom služieb, tretím stranám zapojeným do spracovania dát
 •          tretím stranám, napr. právnym alebo finančným zástupcom, súdom za účelom spracovania daňových dokladov, vymáhanie pohľadávok alebo ďalších dôvodov vyplývajúcich z plnenia našich zákonných povinností
 •          verejným orgánom (napr. polícia)
 •          tretím stranám vykonávajúcim prieskumy medzi zákazníkmi

 

Pokiaľ tretie osoby použijú údaje v rámci ich oprávneného záujmu, nenesie za tieto spracovania správca zodpovednosť. Tieto spracovania sa riadia zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

 

Zákaznícke konto (Registrácia) a nákup bez registrácie

-       V rámci uzavretia zmluvy o VIP klube vám zakladáme zákaznícke konto, ktoré je zabezpečené heslom. V rámci zákazníckeho konta získavate priamy prístup k svojim údajom vrátane ich editácie a môžete takto nahliadať do svojich údajov o dokončených aj nedokončených objednávkach a upravovať zasielanie newslettera. Prostredníctvom zákazníckeho konta môžete takisto spravovať svoje osobné údaje a zasielanie newslettera.

-       Pokiaľ si neprajete založiť pre uskutočnenie nákupu zákaznícke konto, môžete v našom e-shope nakúpiť aj bez registrácie, t.j. ako nečlen.

 

Cookies / Ostatné marketingové nástroje

V prípade, že máte vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach prevádzkovaných Predávajúcim, a to na účely zaistenia lepšej prevádzky internetových stránok, na účely reklamy a na štatistickú evidenciu používania našej webovej stránky.

Prehliadač je možné nastaviť tak, aby sa vo Vašom počítači cookies neukladali prípadne je možné nastaviť prehliadač tak, aby Vás vždy upozornil pred uložením nového súboru cookie. Deaktivovanie cookies však môže spôsobiť, že nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky.

 

Cookies môžete spravovať pomocou nasledujúcich nástrojov:

-       Prehliadač: Mozzila Firefox

https://support.mozilla.org/sk/kb/cookies-udaje-ktore-webove-stranky-ukladaju-na-vas-pocitac

 

-       Prehliadač: Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk

 

-       Prehliadač: Internet Explorer

https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 

Účinný nástroj na správu súborov cookie je tiež k dispozícii na stránkach http://www.youronlinechoices.com/sk/Google Analytics

Google Analytics

Google Analytics je nástroj, ktorý slúži na sledovanie a poskytovanie údajov o návštevnosti našej webovej stránky. Dovoľuje nám zbierať a vyhodnocovať informácie o Vašom správaní na našej webovej stránke, ako napríklad informácie:

 • odkiaľ ľudia prišli na našu webovú stránku,
 • ako sa na našej webovej stránke správali v priebehu prehliadania,
 • či nakúpili, poslali formulár

Ďalšie informácie o Google Analytics a o možnosti blokácie tohto nástroja nájdete na tejto adrese: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk

 

Doba spracúvania

Osobné údaje spracovávame a uchovávame:

-       v čase nevyhnutnom na zaistenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy

-       1 rok od skončenia záručnej lehoty z dôvodu riešenia potenciálnych sporov

-       v čase, počas ktorého je spoločnosť Luxury constructions, s.r.o. povinná ako správca uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Účtovné doklady, napr. faktúry vystavené spoločnosťou, sú v súlade so zákonom archivované 10 rokov od ich vystavenia.

-       Súhlas s marketingovými ponukami je platný 4 roky alebo do odvolania

-       Komunikácia 2 roky

-       Súťaže 1 rok

V ostatných prípadoch vyplýva obdobie spracovania z účelu spracovania alebo je dané právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

 

Práva dotknutých osôb

-       Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovávaní svojich osobných údajov.

-       V prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov robíme v rozpore s ochranou vašich osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môžete požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, najmä môžete požadovať urobenie opravy, doplnenie, likvidáciu osobných údajov alebo blokáciu osobných údajov

-       Pre uplatnenie svojich práv kontaktujte poverenca pre ochranu osobných údajov na e-mailovej adrese marketing@beaverprofessional.sk. Obrátiť sa môžete aj na Úrad na ochranu osobných údajov

-       Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú vaše osobné údaje vymazané alebo anonymizované; to sa však netýka tých osobných údajov, ktoré Luxury constructions, s.r.o. potrebuje na splnenie zákonných povinností (napr. vybavenie už podanej objednávky) či na ochranu svojich oprávnených záujmov.

K likvidácii osobných údajov dôjde takisto v prípade, že osobné údaje nebudú potrebné pre stanovený účel alebo ak bude uloženie vašich údajov neprípustné z iných zákonom stanovených dôvodov.

 

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok či doplňujúcich údajov týchto Zásad nás môžete kontaktovať:

Luxury constructions, s.r.o.

Černyševského 10

851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka

marketing@beaverprofessional.sk

 

Účinnosť

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú platné od 8.4.2020


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

Nebol zatiaľ pridaný žiadny názor. Pridajte svoj názor alebo dotaz ako prvý.

MDFjM2