S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Anketa

Aké výhody máte na eshope najradšej?

Zľava na ďaľší nákup 37% 2 + 1 zadarmo 30% Doprava zadarmo 17% Okamžitá zľava 16%

Najpredávanejši

Naša cena 31,50 EUR
skladom
Naša cena 24,80 EUR
skladom
Naša cena 20,30 EUR
skladom

Obchodné podmienky
OBCHODNÉ PODMIENKY

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.1  Predávajúcim (Dodávateľom) je spoločnosť (ďalej len ako „Predávajúci“):

Luxury constructions, s.r.o.

Černyševského 10,

851 01 Bratislava – Mestská časť Petržalka,

IČO: 52 410 561, DIČ: 2121025775, IČ DPH: SK2121025775,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 138054/B

www.beaverprofessional.sk

Telefonický kontakt: + 421 903 624 064

Elektronický kontakt: obchod@beaverprofessional.sk

 

1.2  Kupujúcim (Spotrebiteľom) je každá fyzická osoba, fyzická osoba – Podnikateľ, právnická osoba (ďalej len „Kupujúci“), ktorá kontaktuje prostredníctvom internetového rozhrania e-shopu, e-mailom, prostredníctvom sociálnych sietí alebo telefonicky Predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý Predávajúci ponúka.

 

1.3  Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 

1.4  Predmetom týchto VOP je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, tj. predávajúceho a kupujúceho, vzniknutých na základe kúpnej zmluvy, uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho (ďalej len „kúpna zmluva“).

 

1.5  Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, ktoré nie sú vyslovene upravené v týchto VOP a/alebo v zmluve uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 

1.6  V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi predávajúcim a kupujúcim, má prednosť text zmluvy s tým, že VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

 

1.7  Ustanovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok je neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy

 

1.8  Kúpna zmluva a Všeobecné obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné vyhotoviť len v slovenskom jazyku.

 

1.9  Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Všeobecných odchodných podmienok.

 

 

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU

2.1  Tovar môže Kupujúci objednať na internetovej stránke Predávajúceho (www.beaverprofessional.sk) na základe výberu konkrétneho tovaru z aktuálnej ponuky v katalógu produktov a vloženia do elektronického Nákupného košíka. Po ukončení výberu Kupujúci potvrdí svoju objednávku kliknutím na tlačidlo „Záväzne objednať“. Po takomto potvrdení objednávky už nie je možné v objednávkovom formulári robiť žiadne zmeny.

2.2  Súčasťou Objednávkového formulára je okrem výberu tovaru aj spôsob úhrady kúpnej ceny za tovar, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.

2.3  Odoslaním objednávky Kupujúci súhlasí s týmito VOP, zaväzuje sa objednaný tovar prevziať a uhradiť za neho dohodnutú kúpnu cenu Predávajúcemu.

2.4  Odoslanú objednávku potvrdí Predávajúci bezodkladne e-mailom na adresu elektronickej pošty Kupujúceho

2.5  Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v prípade, že nie je možné zabezpečiť dodanie objednaného tovaru Kupujúcim – tovar je aktuálne nedostupný alebo ho nie je možné vôbec objednať u Dodávateľa. V takomto prípade Predávajúci ihneď vráti Kupujúcemu uhradenú sumu na bankový účet Kupujúceho v plnej výške, alebo vo výške uhradenej ceny za časť tovarov, ktorá nie je k dispozícii, alebo mu ponúkne náhradný tovar, prípadne iné riešenie, ak s tým Kupujúci súhlasí.

2.6  Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s Kupujúcim z dôvodu nesprávne uvedených kontaktných údajov, prípadne nesprávne uvedenej adresy doručenia.

2.7  Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie prijatej objednávky od Kupujúceho v prípade, že je v rozpore s týmito VOP, či obecne záväznými právnymi predpismi, rovnako aj v prípade, že bude mať Predávajúci dôvodné podozrenie na ich obchádzanie.

3. CENY

3.1  Predávajúci je platcom DPH

3.2  Ceny sú platné podľa aktuálnej ponuky Predávajúceho na webovej stránke www.beaverprofessional.sk v dobe objednania, s výnimkou chýb, ktoré sú zjavné.

3.3  Uvedené ceny sú konečné, uvedené vrátane DPH.

3.4  K základnej cene objednávky bude pripočítaná suma za dopravu doručenia podľa výberu Kupujúceho a táto cena bude priamo uvedená v objednávke.

3.5  Tovar zostáva do úplného zaplatenia ceny tovaru a prípadných nákladov spojených s dodaním tovaru a riadneho prevzatia tovaru majetkom Predávajúceho.

4. PLATBY

4.1  Po záväznom objednaní tovaru je Kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu za objednaný tovar Predávajúcemu.

4.2  Kupujúci môže za objednaný tovar platiť

-       Prevodom na bankový účet

-       Online platobnou kartou

4.3  Platba je možná len v EUR.

4.4  Daňový doklad (faktúru) posiela Predávajúci Kupujúcemu v tlačenej podobe spolu s objednaným tovarom.

4.5  V prípade odstúpenia od zmluvy bude Kupujúcemu vrátená plná suma uhradená za pred tým objednaný tovar.

4.6  Akékoľvek reklamácie, týkajúce sa úhrad Kupujúcim prostredníctvom zvolených platobných metód, ktoré poskytuje spoločnosť ComGate, je Kupujúci povinný uplatniť u Predávajúceho, ktorý bude pri ich riešení postupovať v súlade s Reklamačným poriadkom upraveným vo VOP spoločnosti ComGate, a.s., ktoré sú dostupné na https://www.comgate.sk/

5. DODACIE PODMIENKY

5.1  Dodacia lehota na objednaný tovar v ponuke Predávajúceho je za bežných podmienok do 2 pracovných dní od vyexpedovania objednávky, vo výnimočných prípadoch do 7 pracovných dní od vyexpedovania objednávky. Uvedená lehota môže byť predĺžená len po vzájomnej dohode Predávajúceho s Kupujúcim.

5.2  Tovar je doručovaný na územie Slovenskej republiky a na územie Českej republiky.

5.3  Po potvrdení objednávky a splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie Kupujúcim bude tovar vyexpedovaný Predávajúcim na adresu uvedenú Kupujúcim v objednávkovom formulári.

5.4  Osobný odber u Predávajúceho je možný v prípade platby vopred a termínu odovzdania s Predávajúcim.

6. DORUČENIE TOVARU

6.1  Miesto odberu si určuje Kupujúci na základe zaslanej objednávky Predávajúcemu. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru Kupujúcemu na určené miesto.

6.2  Tovar je vždy primerane a bezpečne zabalený. Kupujúci je povinný pri každom preberaní tovaru skontrolovať si obsah a neporušenosť zásielky.

6.3  Spolu s doručeným zakúpeným tovarom je Kupujúcemu dodaná aj faktúra v tlačenej podobe, ktorá je zároveň aj Dodacím listom.

6.4  Až do momentu prevzatia Kupujúcim zodpovedá za doručovaný tovar Predávajúci. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí jeho prevzatie.

6.5  Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru Kupujúcemu zavinené prepravnou spoločnosťou.

7. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

7.1  V súlade s ustanovením § 8 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, má Kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný zaslať na adresu prevádzky Predávajúceho, pričom všetky náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.

7.2  V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší s tým, že Kupujúci musí tovar vrátiť bez zbytočného odkladu Predávajúcemu po odoslaní odstúpenia od zmluvy. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a v pôvodnom obale.

7.3  V lehote pätnástich (15) dní od vrátenia tovaru Kupujúcim je Predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný. Ak tovar vrátený Kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká Predávajúcemu voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutú. Nárok na úhradu vzniknutej škody je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

7.4  Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu plnenia, ktoré poskytol Predávajúcemu za odobraný tovar, a to do desiatich (10) dní od skončenia lehoty na preskúmanie tovaru, najneskôr však do tridsiatich (30) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to bezhotovostne na účet určený Kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť Kupujúcemu poskytnuté plnenie už pri vrátení tovaru.

8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

8.1  Záručná doba na vady dodaného tovaru začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu. Ak nie je pri dodaní tovaru stanovená dlhšia záručná doba, je záručná doba na dodaný tovar 24 mesiacov. Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru vady, musí tieto skutočnosti oznámiť predávajúcemu vždy písomne doporučeným listom alebo elektronicky na emailovú adresu predávajúceho, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

8.2  V prípade reklamácie vlasovej kozmetiky zabezpečuje predávajúci reklamáciu takým spôsobom, aby na strane kupujúceho nevznikli náklady spojené s vrátením produktu ( poštovné a balné ). V prípade zaslania prípravku k reklamácii poštou bude predávajúci náklady na poštovné kupujúcemu kompenzovať. Pred uplatnením reklamácie formou odoslania produktu sa odporúča najprv kontaktovať predávajúceho na elektronickej adrese a dohodnúť si priebeh reklamácie tak, aby sa minimalizovali náklady na oboch stranách.

8.3  Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

8.4  V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

8.5  V prípade tovaru zakúpeného podnikateľom sa takýto zmluvný vzťah spravuje zákonom 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom. V takomto prípade sa záruka neposkytuje a kupujúci nemá právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle ustanovení týchto VOP.

8.6  Akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte obchod@beaverprofessional.sk

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1  Osobné údaje spracúva Predávajúci – spoločnosť Luxury constructions, s.r.o., IČO: 52 410 561, so sídlom Černyševského 10, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 138054/B, ako prevádzkovateľ. Všetky osobné údaje poskytnuté Kupujúcim v rámci objednávky tovaru či zákazníckej registrácie prostredníctvom internetového obchodu SevenCosmetics sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ“).

9.2  Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho na účely a za podmienok uvedených v časti Ochrana osobných údajov na internetovej stránke www.beaverprofessional.sk

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

10. DOZORNÝ ORGÁN

 Slovenská obchodná inšpekcia

 Bajkalská 21/A

 P.O.BOX č. 5

 820 07 Bratislava

 Tel: 02/58 27 21 03

 Email: info@soi.sk

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1  Tieto VOP sú platné a účinné od 1.1.2024

11.2  Tieto VOP a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi

platnými v Slovenskej republike

11.3  Vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa vo veciach neupravených VOP riadia  

právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č 40/1964 Zb. Občianskym    

zákonníkom


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

ZDExMT